I’ve added digital scans from Gotham magazine to the gallery.

gotham2015_01gotham2015_02gotham2015_03